بلاگ

23 مرداد 1397

مصاحبه تلویزیونی با مدیریت توان آفرین با عنوان کاردرمان نمونه

23 مرداد 1397

برگزاری جلسه آموزش اثر محدودیت درمانی بر مهارت های حرکتی ظریف کودکان فلج مغزی

9 خرداد 1397

راه اندازی سایت جدید مرکز کاردرمانی توان آفرین

به فضل و یاری دوستان در مجموعه فرهنگ نوین توانستیم سایت جدید مرکز کاردرمانی و گفتار درمانی توان آفرین را راه اندازی کنیم.