درباره

مرکز توان بخشی توانا آفرین با هدف بهبود سطح عملکرد و ارتقاء توانمندی افراد، دچار کم توانی ایجاد شده است. هدف اصلی این مرکز سرعت و دقت در درمان می باشد که از طریق تکنیک های نوین و به روزرسانی شده و استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین ابزار مناسب درمانی و با کادری مجبرب ارائه می شود.
ما دراین مرکز پس از ارزبابی اولیه مراجعین برحسب نوع نیاز افراد متخصص درآن زمینه بهره میگیریم و با در نظر گرفتن کم توانی های افراد بر حسب مشکل فرد درمانی لازم را ارئه میدهیم. بنیان اصلی کار ما بر اساس کار گروهی می باشد و الزاماً افراد متخصص و درمانگران در این باره با هم در ارتباط هستند؛ دائما پیشرفت بیمار ارزیابی و بررسی می شود و علل آن مشخص می گردد.

اساساً ارتباط با متخصصین از اصول اولیه کار ما بوده و دائماً جهت پیگیری و اطلاع از روش های صحیح و نوین درمانی، از راهنمایی ها و نصایح اساتید و پزشکان مربوط بهره می گیریم. برای هر فرد یک پرونده دستی و یک پرونده الکترونیکی تشکیل می شود و پروسه درمان در آن مکتئب می گردد.
پس از اتمام برنامه درمانی ماهی یک باربیمار ارزیابی شده تا با خیال راحت بیمار را به کانون جامعه و سلامتی برگردانیم. در صورت لزوم جلسات گروهی با حضور متخصص کاردرمانگر و گفتار درمان و والدین بیمار تشکیل شده و نقاط ضعف و پیشرفت او بررسی می گردد.

در پایان هر جلسه درمانی حتماً مشاوره های لازم و برنامه های درمانی مناسب برای منزل به صورت مکتوب به خانواده ها ارائه می گردد.
درضمن مرکز ما جهت ایجاد رفاه بیشتر و کاهش هزینه های درمانی با بیمه های تکمیلی قراردادهایی منعقد نموده است.